PostHeaderIcon O škole

Naša MŠ sa nachádza na poschodí v hlavnej budove školy.  Vstupná hala je spoločná  pre ŠJ, detí  MŠ a učiteľov  MŠ s ZŠ. Na poschodí sa nachádzajú  šatne  deti MŠ. Vedľa šatne sa nachádza umyváreň a sociálne zariadenie pre deti a šatňa zamestnancov. Spálňa a herňa vyhovuje bezpečnostným  požiadavkám, je zariadená funkčne, kapacita, veľkosť a hygienická úroveň umožňuje realizáciu kvalitnej pedagogickej činnosti.
Naša materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelanie - ISCED O, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu.
Dokladom o jeho získaní je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydávame. Školský vzdelávací program je vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre deti.
Denný poriadok je zostavený tak, aby pružne reagoval na potreby, záujmy a možnosti detí. Jednotlivé organizačné formy výchovno-vzdelávacieho pôsobenia nie sú časovo vymedzené, presne vymedzený je len čas pre činnosti zabezpečujúce životosprávu a odpočinok.
V ostatnom čase realizujeme jednotlivé organizačné formy edukačného procesu: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku a edukačné aktivity, v ktorých je zastúpené spontánne i zámerné učenia. Pedagogický zbor materskej školy tvoria 2 učiteľky, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Naša materská škola je dobre materiálne i technicky vybavená. Disponujeme množstvom didaktických pomôcok, hračiek, edukačného softwaru  
K novému školskému roku  si podľa svojej vekovej skupiny dopĺňajú hračky, nábytok, ale veľký dôraz kladieme na výber učebných  pomôcok a vybavenie jednotlivých centier pre hrové činnosti.
V triede je dostatočný priestor pre prácu v centrách, pri stoloch, na didaktické a cartoon porn edukačné aktivity, pri konkrétnej manipulácii s predmetmi, metodickými listami , alebo pracovnými zošitmi a realizáciu pohybových aktivít a hrových činností podľa záujmu detí. Pre realizáciu pohybových aktivít a relaxačných cvičení, majú deti  k dispozícii  detské ihrisko s  preliezkou, hojdačkami, pieskoviskom.

MŠ poskytuje deťom celodennú výchovnú starostlivosť a je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 do 16:30 hod.


Obsadenie MŠ:

Počet učiteľov:    2 – plne hot milfs kvalifikované
Počet essay writing service tried:    1
Počet zapísaných buy generic nolvadex online detí:    19
Integrované deti:    0        
Vekové zloženie mobile porn detí:    3 – 6 ročné deti
Počet hot lesbian porn odkladov:    0

Zameraním a poslaním našej materskej školy je zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie v súlade s nadobudnutých pracovných zručností.
MŠ má detský literárno – dramatický krúžok, prezentujúci školu v prednese poézie a prózy. Zúčastňujeme sa  na prednese „Mám básničku na jazýčku“ a “Meduška“, kde sa zúčastňujú deti z blízkych MŠ.
Dobrá spolupráca je so základnou školou a to s prvým ročníkom v gay porn videos prednese.
Deti chodia do prvého ročníka  nie len na prednes , ale pozerať ako sa učia prváci a detí z prvého ročníka sa chodia pohrať k deťom s MŠ.
Dobrá spoluprácu máme aj s materskou školou z Brezovičky, organizujeme každý rok         spoločne  výlety na konci školského roka.
U detí chceme dosiahnuť: aktívne rozširovať slovnú zásobu, podporovať aktívny pohyb, rozvíjať elementárne grafomotorické pohyby, rozvoj jemnej motoriky, vedieť počúvať, chápať a akceptovať iných, posilňovať individualitu a schopnosť byť sám sebou, rozvíjať pozorovacie schopností, chápať a rešpektovať dané pravidlá, rozvíjať sluchové a hmatové vnímanie, rozvíjať pozornosť, vedieť primerane hodnotiť svoj výkon, prejaviť zručnosť u detí, rozvíjať vôľové vlastnosti, dodržiavať presnosť, poznať a rozlíšiť farby a geometrické tvary.
Strategickým cieľom našej materskej školy je prostredníctvom školského vzdelávacieho programu rozvíjať schopnosti, milf photos zručnosti, osobnostný rozvoj detí v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej a telesnej oblasti, ale aj vytvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie detí.

Víziou našej materskej školy je vytvorenie šťastného detstva zabezpečením celebrity nude istoty a harmónie, ktorá dodá deťom materskej školy silu k zvládnutiu ďalších úloh.

Každé dieťa je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja. Chceme, aby v našej materskej škole každé dieťa mohlo zažiť pocit úspechu a šťastia.

Posledná úprava (Pondelok, 05 Jún 2017 17:10)