logo_zs_slavkov.png

PostHeaderIcon Informácia o realizovanom projekte " Moderné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov"

 ZŠ s MŠ v obci Nižný Slavkov Vás chce s potešením informovať o úspešnom schválení a začatí realizácie projektu. Projekt je zameraný na moderné vzdelávanie prostredníctvom inovovania foriem a metód výučby v našej škole a to zvyšovaním digitálnych zručností či jazykových zručností ako pedagógov školy tak inovovaním vzdelávania a skvalitňovaním výstupov vzdelávania. V rámci projektu budú zakúpené didaktické prostriedky, knihy, učebnice pre žiakov a pedagógov školy, zariadenie a vybavenie, zabezpečia sa vzdelávacie aktivity pre pedagógov a iné.

 Prijímateľ: Základná škola hentai porn s materskou školou  Nižný Slavkov

Názov projektu: Moderné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spolufinancovaný z: Európskeho celebrity sex tapes sociálneho fondu

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a buy cialis odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Celkové oprávnené celebrity porn výdavky: 134 237,57 €

Poskytnuté NFP: z ESF 114 101,93 €, zo ŠR  porn cartoon 13 423,76 €

Vlastné zdroje: 6 711,88 €

 

 Cieľ projektu:

Špecifický cieľ projektu 1: Zvyšovať digitálne zručnosti a jazykové zručnosti pedagógov

Špecifický cieľ projektu 2: Inovovať obsah, metódy a formy vzdelávania a skvalitniť výstupy vzdelávania

Časový rámec realizácie projektu: 06/2012 – 04/2014

Hlavné aktivity sexy milfs projektu: 1.1 Inovácia vzdelávacieho procestu, učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov. 
                                          2.1 Vzdelávanie sexy lesbian porn pedagogických zamestnancov

Podporné aktivity hot lesbian porn projektu: Riadenie projektu.
                                                Publicita a informovanosť

Pre bližšie informácie o projekte kontaktujte riaditeľa školy: Ing. Marcel Spodník, tel.: 0908 212 816

Pre bližšie informácie týkajúce sa monitorovania a priebehu projektu kontaktujte manažéra monitoringu- Enviroprojekt, s.r.o.:
Mgr. Zuzana Pavlovičová, buy generic clomid online e-mail:  Táto adresa je hot lesbian porn chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.