logo_zs_slavkov.png

PostHeaderIcon Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na Základnej škole s materskou školou v Nižnom Slavkove

 

obr1

 

Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 72, 082 75

Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na Základnej škole s materskou celebrity nude školou v Nižnom Slavkove

Kód projektu: 312011I135

Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, Nižný Slavkov

Výška poskytnutého NFP: 34 371,00 Eur

Opis projektu:

Škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce.

Prostredníctvom realizácie projektu škola upevní inklúziu a to aj prostredníctvom zvyšovania miery zapojenia každého individuálneho žiaka do vzdelávacieho procesu prostredníctvom individuálneho prístupu pedagogického asistenta. Projektom sa zabezpečí individuálny prístup vyučujúceho k žiakom s rôznym stupňom osvojených zručností a návykov, tvorivá myšlienková spoluúčasť a spolupráca všetkých žiakov. Pedagogický asistent zabezpečí rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, cartoon porn videos sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Pedagogický asistent bude pre žiakov oporou a prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Žiaci, budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu a budú rozumieť učivu. Pedagogický asistent bude učivo prekladať podľa potreby do rómskeho jazyka. Výstupom ich pôsobenia v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na základnej škole s materskou školu v Nižnom Slavkove.

Špecifické ciele projektu: Vytvoriť podmienky pre gay porn videos efektívne vzdelávanie znevýhodnených žiakov s pomocou pedagogického asistenta.

Projekt bude realizovaný od 12/2017 do 11/2020, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.


Dopad projektu na proces lesbian porn vzdelávania

• skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ,

• zatraktívnenie vzdelávania a iphone porn individuálny prístup,

• podpora kreatívneho myslenia u nude celebrities žiakov školy,

• možnosť tvorby nových (atraktívnych) aktivít pre krúžkové činnosti,

• zvýšenie celebrity nude kvality výsledkov hodnotenia žiakov,

• zvýšenie zaškolenosti hot lesbian porn žiakov.

Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov zo skupín MRK a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb, zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, zníženie šikany na škole. Pracovné činnosti špeciálneho pedagóga bude takisto môcť škola využiť konkrétne pri vyučovacom procese podľa daných rozvrhov hodín, pri spolupráci s rodičmi detí, pri kultúrnych a športových podujatiach školy, pri realizácii krúžkov a pod.

Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom z MRK zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie gay sex pripravení, majú vyššiu šancu dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční a produktívni členovia spoločnosti.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk

Posledná úprava (Sobota, 26 celebrity gossip Január 2019 09:01)